Feestelijke heropening van onze vernieuwde winkel op zaterdag 15/06 van 10u tot 17u • Wees welkom zonder afspraak

0 0,00

— Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden RAMOON

Gevestigd te Nestor de Tièrestraat 35, 9700 Oudenaarde België
E- mail : marjolein@ramoon.be
BTW Nummer: BE0664707940

Hiernavolgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper, dit bij de ondertekening van de offerte. De algemene verkoopsvoorwaarden worden vermeld op ieder officieel document van RAMOON en zijn ten allen tijd ter beschikking op de website www.ramoon.be.

 

Artikel 1: Begrip goederen

 Onder de begrippen goederen wordt hierna verstaan: alle producten die tot het normaal of tijdelijk assortiment van de verkoper behoren. Ieder goed dat door de verkoper wordt afgeleverd is uniek.

 

Artikel 2: Intake – offerte – overeenkomst – annulatie

  2.1. Een afspraak duurt ongeveer een halfuur. De potentiële koper dient een annulatie van de afspraak minstens 24 uur op voorhand aan te kondigen. Behoudens overmacht (zoals ziekte,…) wordt in geval van meermaals laattijdige verwittiging 25,00 EUR aangerekend. In geval van niet-verwittiging van annulatie wordt 50,00 EUR aangerekend.

2.2. Op de afspraak wordt de intake overlopen en wordt er besproken wat RAMOON voor de koper kan betekenen. Wordt er een akkoord gegeven om over te gaan tot een ontwerp (tekening, schets, visualisatie,…) van het juweel dan wordt hiervoor een document getekend en wordt er 199,00 EUR (incl. BTW) in rekening gebracht. Oud goud kan worden getest voor een bedrag van 199,00 EUR (incl. BTW). Als na de test een juweel wordt besteld wordt voormelde som verrekend met het bedrag van de offerte.

2.3. De schets wordt aan de potentiële koper afgegeven samen met een offerte voor de kostprijs voor het te vervaardigen juweel. De offerte wordt binnen de maand bezorgd aan de potentiële koper; deze termijn is een richtlijn en in geen geval bindend.

De offerte is 7 dagen geldig.

 – Bij de aanvaarding van de offerte wordt een voorschot van 50% van de verkoopprijs (incl. BTW) in rekening gebracht.

 – Wordt het ontwerp niet aanvaard, heeft de potentiële koper het recht op een gratis variant op het ontwerp. Wordt er door de potentiële koper een volledig nieuw ontwerp gevraagd, dan wordt hiervoor bijkomend 50,00 EUR (incl. BTW) in rekening gebracht.

 Enkel een door de koper ondertekende offerte verbindt de verkoper.

De uitvoering van de overeenkomst zal verder gebeuren conform de algemene verkoopsvoorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant (koper), zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

Tijdens de productie worden online (www.ramoon.be, en sociale media zoals Facebook en Instagram) foto’s gedeeld van het maakproces. De koper gaat hiermee door de ondertekening van de offerte akkoord, tenzij hij via mail aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

2.4. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever – klant en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde dient worden opgesteld en toegezonden.

2.5. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en ruim vooraleer de levering plaatsvindt te geschieden.

De bestelling kan gedurende 3 werkdagen na aanvaarding van de offerte kosteloos worden geannuleerd.

Een latere annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper, en is enkel mogelijk indien de productie van het juweel nog geen aanvang heeft genomen. Zonder schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd, en is het volledige bedrag verschuldigd.  Ingeval van een aanvaarde annulering (waarbij het juweel nog niet in productie is gegaan), is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling (incl. BTW). Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die met een annulatie gepaard gaan, zoals de bestelling van het goud en andere voorbereidende werken. 

2.6. Wijzigingen en/of aanpassingen in de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij vóór levering, hetzij ná levering, dienen eenzelfde procedé te doorlopen zijn in enkel mogelijk met akkoord van de verkoper. Pas na de bevestiging van de verkoper is deze gebonden. Dit geldt eveneens voor nabestellingen.

 

Artikel 3: Omschrijving van de te leveren goederen.

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Ieder goed is uniek en lichte afwijkingen van het ontwerp zijn steeds mogelijk. De koper gaat hiermee akkoord en doet afstand van enige vordering wegens niet-conforme levering voor zover de afwijkingen minimaal en redelijk zijn. (Zie tevens artikel 6)

 

Artikel 4: De prijs

 4.1 De prijs is deze zoals op de offerte en/ of factuur vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van den vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van (grondstoffen, lonen, energie…).

De te gebruiken hoeveelheid materialen (goed, zilver,…) wordt op voorhand ingeschat bij de opmaak van de offerte. Uitzonderlijk blijkt het bij de effectieve uitvoering van het juweel noodzakelijk dat er meer (of minder) edelmetaal vereist is om het juweel te vervaardigen. Dit kan enkel worden vastgesteld eens het juweel reeds in productie is, waarbij de bestelling niet meer kan worden geannuleerd. Afwijkingen in meer of min onder de 5% zijn voor rekening van de verkoper. Grotere afwijkingen zijn voor rekening van de koper, en worden in rekening gebracht op de eindfactuur. In geen geval kan deze meerprijs leiden tot een protest van de eindfactuur. De koper aanvaardt dat het risico voor een eventuele meerprijs bij hem/haar ligt.

4.2 De prijs is incl. BTW (tenzij anders vermeld)

4.3 De prijs geldt excl. levering, vervoer en verzekeringskosten. (tenzij anders vermeld)

 

Artikel 5: De leveringstermijnen

5.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel.

Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.

5.2 De oplevertijd bedraagt minimaal 2 maanden en maximaal 5 maanden.

Een snellere oplevertijd is mogelijk mits het betalen van een toeslag van 10% op het bedrag van de offerte. 

De exact vermelde leveringstermijnen of – data worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is derhalve niet strikt bindend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen en zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon.

Als de uiterlijke oplevertijd niet kan worden nagekomen door onvoorziene omstandigheden, wordt de koper hiervan tijdig (d.w.z. van zodra RAMOON kennis heeft van de reden van vertraging) geïnformeerd.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper.

Elke “fait du prince” of geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid, inclusief de te late levering door de leverancier van de verkoper.

5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

 

Artikel 6: Controle en dienst na verkoop 

6.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer in overweging genomen na acht dagen na de levering of na behandeling ervan. 

6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

6.3 Op de aangekochte goederen geldt de wettelijke garantie. De koper erkent dat de goederen zorgvuldig moeten worden gebruikt en bewaard. Samen met ieder juweel wordt een gebruiksaanwijzing meegegeven met bijkomende informatie over het gebruik, de bewaring en het onderhoud van de goederen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat parels of edelstenen niet in contact komen met bodylotion, zeep, parfum en schoonmaakmiddelen. Draag geen waardevolle sieraden tijdens het slapen, sporten, poetsen of welnessen. Bewaar sieraden op een donkere, droge plaats in het bewaardoosje dat de verkoper meegeeft.

6.4. De verkoper voorziet een jaarlijkse check-up die inbegrepen is in de initiële offerte en dus kosteloos is voor de koper.  Een jaarlijkse check-up is noodzakelijk voor de toepassing van de wettelijke garantie.

 

Artikel 7: Eigendomsoverdracht en betalingsmodaliteiten

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

De goederen moeten tijdig worden opgehaald nadat de koper ervan werd geïnformeerd dat deze klaar zijn voor ophaling, zoniet is de koper de vergoedingen verschuldigd, voorzien in artikel 7.4.

De goederen worden slechts meegegeven als deze volledig zijn betaald (cash, overschrijving, bancontact, Payconic,…) bij ophaling. Na ophaling wordt een aankoopbon, dan wel factuur meegegeven.

7.2. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen, na aftrek van het reeds betaalde voorschot van 50% bij aanvaarding en ondertekening van de offerte. De prijs dient te worden betaald te OUDENAARDE op de zetel van de verkoper.

7.3 Ingeval een bestelling in meerdere keren wordt geleverd, om welke reden dan ook, dient bij elke levering minstens de prijs van de alsdan geleverde goederen onmiddellijk betaald. De koper kan m.a.w. in dat geval niet beslissen van slechts tot betaling over te gaan zodra de bestelling geheel wordt geleverd.

7.4 Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een schadebeding van 10 procent, met een minimum van 250,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een conventionele intrest verschuldigd die 12 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden ter begonnen maand gerekend.

7.5 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7.6 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd. 

7.7 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant, onverminderd hetgeen bepaald is in art. 8.3.

7.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.1. moet ingeval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

 

Artikel 9: Waarborgen

 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegaan verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte van de annulering, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 8.2 en zijn ook de eventuele kosten cfr. art. 8.5. ten laste van de koper.

 

Artikel 10: Retentierecht

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nader waarborgen van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

 

Artikel 11: Geschillenregeling

11.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevoegd.

11.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.

11.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

0
Winkelwagen
Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop